ANBI / Financiën

ANBI logoWereldAsielen is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
In gewone mensentaal betekent het dat we een erkend goed doel zijn.
Dit heeft de volgende voordelen:

 • WereldAsielen is voor legaten en erfenissen geheel vrijgesteld van successierechten (nultarief).
 • U kunt het volledige bedrag van uw (periodieke) schenkingen aan WereldAsielen van uw belastingaangifte aftrekken.
  Uw belastingvoordeel is dan al gauw 34 tot 52 procent.

Op http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/ kunt u deze beschikking controleren. Vul bij instelling ‘WereldAsielen’ in en bij vestigingsplaats ‘Almere’. Klik op ‘Zoek’ en onze gegevens verschijnen, inclusief de datum van ingang.

Daarnaast hebben wij voor u het standaard formulier publicatieplicht ter inzage. Klik hier om deze te kunnen inzien. (in sommige browsers wordt het formulier opgeslagen onder downloads)

Naam:
Stichting WereldAsielen

RSIN/fiscaal nummer :
8139.21.600

Contactgegevens:
Postbus 8040, 1180 LA Amstelveen

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: J.W. Lochtenberg
Secretaris: M.S. Bartelsman
Penningmeester: I.M. Vrolijk-Spaan

Beloningsbeleid:
NVT

Doelstelling:
WereldAsielen is een stichting die kleinschalige of beginnende projecten steunt van mensen, die vaak tegen de verdrukking in hun uiterste best doen om zwerfdieren in het buitenland te redden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten :
WereldAsielen spant zich al vele jaren in om zoveel mogelijk projecten over de hele wereld structureel te ondersteunen m.b.t. medische verzorging, sterilisaties, voer etc. Naast structurele ondersteuning springt WereldAsielen af en toe ook incidenteel bij als er sprake is van een noodsituatie bij een asiel c.q. opvangcentrum. Deze incidentele hulp probeert de stichting zoveel mogelijk te beperken maar soms is de nood zo hoog dat er snel en gericht moet worden gehandeld in het belang van de dieren en hun verzorgers.

Financiële verantwoording:

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

(let op, document kan bij sommige browsers als download in de verkenner staan na aanklikken)

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarrekening 2013-2014
Jaarrekening 2012-2013 en toelichting
Jaarrekening 2011-2012 en toelichting

 

BELEIDSPLAN 2021-2025

HISTORIE

Zwerfdier zijn is in Nederland al geen pretje, maar het valt in het niet bij het zijn van een zwerfdier in andere landen. Dieren moeten er in een vaak vijandige of onverschillige samenleving  zien te overleven en veel dieren zijn derhalve verwaarloosd, verwilderd, gewond of ziek.

Gelukkig wonen over ter wereld mensen met een hart voor deze dieren. Tegen de verdrukking in doen zij hun uiterste best voor al deze in nood verkerende honden, katten, ezels, paarden en andere dieren. Vaak in een omgeving die wordt geteisterd door armoede, natuurgeweld of oorlog. Ze beginnen een eenvoudige opvang, verzetten in stilte bergen werk en redden wat er te redden valt. Deze onbaatzuchtige dierenhulp komt van mensen die het hun plicht vinden om deze weerloze dieren onderdak te bieden en liefdevol te verzorgen. Met vaak primitieve middelen krijgen de soms al ten dode opgeschreven dieren soms weer een toekomst. Dit verdient respect en steun.

Voor deze projecten maakt WereldAsielen zich sinds 2004 sterk door incidentele of structurele steun te bieden, waardoor deze mensen zich steeds beter kunnen redden.

Vanaf de oprichting heeft WereldAsielen er bewust voor gekozen om hulp ter plaatse te bieden en zich niet bezig te houden met adoptie en herplaatsing van buitenlandse honden en katten. Wél ondersteunt WereldAsielen met het financieren van sterilisaties en castraties, het doen van voerdonaties en het voldoen van dierenartsnota’s.

In de eerste jaren na de oprichting nam het aantal donateurs jaarlijks toe. Hierdoor konden meer buitenlandse projecten geholpen worden, maar namen ook de werkzaamheden toe. Dit maakte professionaliseren noodzakelijk. In de jaren 2010-2015 is dit een continu proces geweest. Ook in de jaren 2015-2020 staan professionaliseren en groei centraal.

MISSIE

De missie van WereldAsielen is het verbeteren van de leefomstandigheden van buitenlandse zwerfdieren.

DOELSTELLING

De doelstelling van WereldAsielen is het steunen van kleinschalige of beginnende projecten van mensen die vaak tegen de verdrukking in hun uiterste best doen om zwerfdieren in het buitenland te redden.

ACTIVITEITEN

Teneinde deze doelstelling te behalen richt WereldAsielen zich op de volgende activiteiten:

 • Beperking van de voortplanting door middel van het geven van financiële steun aan sterilisatieprojecten
 • Bijdragen in de kosten van medische verzorging, te weten het voldoen van dierenartsnota’s voor medicatie en operaties
 • Het doen van voerdonaties

DONATEURSWERVING

De economische crisis die zich in 2008 aandiende, heeft ook gevolgen gehad voor WereldAsielen. Een terugloop van donateurs was een feit en dit is helaas tot op heden nog steeds het geval. Tijdens de eerste jaren van de crisis zijn alleen de gebruikelijke wervingsactiviteiten verricht. In 2014 is gekozen voor hervorming van de WereldKrant en website. Reden hiervan was professionaliseren en kosten besparen.  Al deze acties zijn er op gericht in de jaren 2015-2020 het donateursaantal te vergroten.

Vrijwilligers

Vrijwilligerstaken zijn onder te verdelen in:

 • PROJECTMEDEWERKERS

Deze vrijwilligers onderhouden contact met de buitenlandse projecten. Dit is bij vlagen een intensieve bezigheid, waardoor het in het verleden niet altijd gemakkelijk was om hiervoor mensen te vinden. Het aantal projecten waar een projectmedewerker verantwoordelijk voor is varieert van één tot tien.

 • VERTALERS

Met de meeste projecten wordt in het Engels gecommuniceerd. In enkele gevallen gebeurt dit ook in het Nederlands, wanneer het gaat om mensen die zich in het buitenland hebben gevestigd en daar betrokken zijn geraakt bij een project. Communiceren in andere, vreemde talen kan uitsluitend wanneer daar een vertaler op vrijwillige basis voor wordt gevonden, dan wel via de projectmedewerker die de taal beheerst. Momenteel gaat het om Spaanse en Poolse projecten en hierin is voorzien.

 • OVERIGE VRIJWILLIGERSTAKEN

Vrijwilligers zijn ook actief voor diverse andere taken:

 • Het afhandelen van de correspondentie en bemannen van de telefoon
 • Het organiseren en bijwonen van een zes-wekelijkse bestuursvergadering
 • Het actief onderhouden van social media zoals Facebook en Twitter
 • Het publiceren van een regelmatige (ook digitale) nieuwsbrief, genaamd de WereldKrant
 • Het beheren van de website
 • Het voeren van een financiële administratie
 • Het beheren van het ledenbestand (database)
 • Het actief zijn met betrekking tot fondsenwerving