Privacy verklaring

St. WereldAsielen verwerkt persoonsgegevens. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de website) van St. WereldAsielen. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.
St.WereldAsielen gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).

Verantwoordelijk

St. WereldAsielen is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en Avg.

St. WereldAsielen vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerkt St. WereldAsielen uw persoonsgegevens?

St. WereldAsielen verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het aangaan en uitvoeren van ( donateurs-, en overige) overeenkomsten.
 • het voeren van de donateursadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 • het bevragen van donateurs en het doen van onderzoek;
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze bedrijfsvoering;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

St. WereldAsielen verwerkt persoonsgegevens via onder andere de website en het online portal van St. WereldAsielen. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van St. WereldAsielen. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt St. WereldAsielen uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt St. WereldAsielen ?

St. WereldAsielen verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).

St. WereldAsielen verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt St. WereldAsielen ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

St. WereldAsielen biedt een nieuwsbrief waarmee onze donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt St. WereldAsielen voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

St. WereldAsielen gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. St. WereldAsielen neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. St. WereldAsielen deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van St. WereldAsielen kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. St. WereldAsielen maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. St. WereldAsielen kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

St. WereldAsielen verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijnen

St. WereldAsielen bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/Avg.

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan St. WereldAsielen Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de Avg. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover St. WereldAsielen nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor St. WereldAsielen maakt.

Stuur uw verzoek naar:

St. WereldAsielen
Postbus 8040
1180 LA Amstelveen

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past St. WereldAsielen passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte.
St. WereldAsielen neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren. De cookies die worden ingezet, zijn alleen bedoeld om uw surfgedrag op hoofdlijnen vast te leggen en te analyseren. Wij analyseren uw surfgedrag niet op individueel niveau en verzamelen ook geen persoonsgegevens.

Welke cookies worden gebruikt en waarom?

Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om bijvoorbeeld uw voorkeursinstelling van taalgebruik of lettergrootte te onthouden. Voor deze cookies is uw toestemming niet vereist. U kunt functionele cookies niet uitschakelen. Analytische cookies van Google en Automattic gebruiken we voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan onze website, zoals aantallen gebruikers, klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. In de afspraken met Google en Automattic is expliciet aangegeven dat de verzamelde gegevens beveiligd en vertrouwelijk blijven. Voor het gebruik van deze analytische cookies is vanwege het doel en de gemaakte afspraken uw toestemming niet vereist. U kunt het gebruik van deze cookies wel weigeren via de instellingen van uw browser.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van Facebook, Twitter, Google en Instagram. Hierbij worden cookies ingezet die de betreffende leveranciers van die diensten in staat stellen meer op individueel surfgedrag analyses te doen. Facebook, Twitter, Google en Instagram hebben hun eigen cookie- en privacybeleid. Wij maken hier geen gebruik van en hebben geen toegang tot deze cohttps://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderenokies en de informatie die daarmee wordt verzameld.

Cookie-instellingen aanpassen

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u te allen tijde reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser, of b.v. de website van de Consumentenbond https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen. Ook kunt u aangeven als u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst.

Het is mogelijk dat de informatie over de cookies aangepast moet worden omdat onze website of de regels rondom cookies wijzigen. Stichting WereldAsielen mag de inhoud van de informatie altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Privacybeleid van derden

Op de website van St. WereldAsielen kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij St. WereldAsielen behorende, websites. St. WereldAsielen kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar bovengenoemd adres.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 14 juni 2018

St. WereldAsielen behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. St. WereldAsielen raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.